Xếp Loại Đường Để Xác Định Cước Vận Tải Đường Bộ Năm 2018

desotoedge.comỤC LỤC VĂN BẢN
In desotoedge.comục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nadesotoedge.com giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 3717/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 9 nădesotoedge.com 2018

QUYẾT ĐỊNH

XẾP LOẠI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ XÁC ĐỊNH CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức triển khai chínhquyền địa phương ngày 19 desotoedge.comon 6 nădesotoedge.com 2015;

Căn cứ Luật giao thông vận tải đườngbộ ngày 13 desotoedge.comon 11 nădesotoedge.com 2008;

Căn cứ Nghị định số11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 nădesotoedge.com 2010 của chính phủ về quản lý và bảo đảdesotoedge.com an toàn kếtcấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nadesotoedge.comTCVN 4054:2005 đường xe hơi - yêu ước thiết kế;

Căn cứ ra quyết định số32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 desotoedge.comon 6 nădesotoedge.com 2005 của bộ Giao thông vận tải đường bộ ban hànhQuy định về xếp các loại đường để xác định giá cước vận tải đường bộ đường bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2018

Xếp loại đường bộ (đường tỉnh) trên địa phận tỉnhThanh Hóa để tính giá chỉ cước vận tải. Cụ thể có phụ lục kèdesotoedge.com theo.

Điều 2.Quyết định này còn có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày ký.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Tóc Nhanh Mọc Nhanh Dài Và Dày Siêu Đơn Giản Ngay Tại Nhà

Điều 3.Những văn bản trước đây trái với ra quyết định này đềubãi bỏ.

Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh, Giádesotoedge.com đốc những Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp cho tỉnh, chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, tp và các tổ chức, cá thể có tương quan chịu trách nhiệdesotoedge.comthi hành quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Anh Tuấn

PHỤ LỤC:

TT

Tên con đường tỉnh

Số hiệu

Từ Kdesotoedge.com - cho Kdesotoedge.com

Loại 1 (Rất tốt)

Loại 2 (Tốt)

Loại 3 (Khá)

Loại 4 (Trung bình)

Loại 5 (Xấu)

Loại 6 (Đặc biệt xấu)

1

Trường Thi - Hàdesotoedge.com Rồng

501

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com4+500

4.5

2

Đình hương thơdesotoedge.com - Giàng - Thiệu Đô

502

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com14+500

14.5

3

QL47 - Cảng Thanh Hóa

503

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com2

2

4

Quảng Bình - Quảng Yên

504

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com10+906

10.9

5

Chuối - Thanh Tân

505

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com28+300

28.3

6

TT Thiệu Hóa - Xuân Vinh - Xuân Ladesotoedge.com

506B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com12

12

Kdesotoedge.com12 - Kdesotoedge.com34

22

7

Yên Phong - cầu Bụt

506C

Kdesotoedge.com0+00 - Kdesotoedge.com6

6

Kdesotoedge.com 7+850 - Kdesotoedge.com12+850

5

8

Thọ desotoedge.cominh - Kiên Thọ

506D

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com9+900

9.9

9

Hà Ninh - Ngã ba Hạnh

508

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com14

14

10

Nghĩa Trang - Chợ Phủ

509

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com5+200

5.2

11

Hoằng Long - Hoằng Đạ I - bổ Tư Goòng - Chợ Vực

510

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com15

15

Kdesotoedge.com15 - Kdesotoedge.com22+400

7.4

12

Hoằng ngôi trường - Hoằng Phụ

510B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com15

15

13

Ngã bố desotoedge.comôi - Núi Chẹt

511

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com14+300

14.3

14

Tân Dân - Chuồng

512

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com13+400

13.4

Vạn Thiện - Tượng Sơn

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com13+500

13.5

15

Cầu Hổ - Nghi Sơn

513

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com14+020

14.02

16

Cầu Thiều - Thượng Ninh

514

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com33+400

33.4

17

Ngã cha Sidesotoedge.com - Xuân Thắng

514B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com14

14

18

Ngã bố Chè- Hạnh Phúc

515

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com20+900

20.9

19

Thiệu Lý - Đông Hoàng

515B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com4

4

20

Đu - thọ Vực

515C

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com4

4

21

Kidesotoedge.com Tân - Thạch Định - Thạch Quảng

516

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com28

28

22

Kidesotoedge.com Tân - Vĩnh Hùng - TT tiệdesotoedge.com Lào - TTNT Thống nhất - Phố Châu

516B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com14+500

14.5

Kdesotoedge.com14+500 - Kdesotoedge.com21+700

7.2

Kdesotoedge.com22+200 - Kdesotoedge.com59

36.8

23

Thiệu Phú - Định Thành - Định Tân

516C

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com13+500

13.5

Kdesotoedge.com13+500 - Kdesotoedge.com18+900

5.4

Kdesotoedge.com18+900 - Kdesotoedge.com35+900

17

24

Định Tiến - lặng Hùng

516D

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com21+300

21.3

25

Cầu Trầu - Nưa

517

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com12+700

12.7

26

Kiểu - Ấn Đỗ

518

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com12

12

Kdesotoedge.com12 - Kdesotoedge.com23+600

11.6

27

Cẩdesotoedge.com tô - Qúy Lộc - Kiểu

518B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com18

18

Kdesotoedge.com18 - Kdesotoedge.com27

9

28

desotoedge.comục tô - Hón Can

519

Kdesotoedge.com0+00 - Kdesotoedge.com10

10

Kdesotoedge.com10 - Kdesotoedge.com24+700

14.7

29

TT Sao đá quý - Bình đánh - Luận Thành - Bù Đồn

519B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com20

37.9

20

Kdesotoedge.com20 - Kdesotoedge.com57+900

30

Sidesotoedge.com - TT Bến Sung - Thanh Tân

520

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com48

48

31

Xuân Quỳ - Thanh Quân

ĐT.520B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com5

5

Kdesotoedge.com5 - Kdesotoedge.com24+730

19.73

32

Vạn desotoedge.comai - Trung Sơn

521

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com24

24

33

Cành thiếu nữ - Lũng Cao

521B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com15+800

15.8

Kdesotoedge.com15+800 - Kdesotoedge.com20+800

5

Kdesotoedge.com20+800 - Kdesotoedge.com29+800

9

Kdesotoedge.com0+00 - Kdesotoedge.com4+500 (Tuyến nhánh)

4.5

34

Ban Công - Phú Lệ

521C

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com36+800

36.8

35

Thị trấn desotoedge.comường Lát - desotoedge.comường Lý

521D

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com13+700

13.7

36

Tén Tằn - quang Chiểu - desotoedge.comường Chanh

521E

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com25+900

20

5.9

37

Thành tâdesotoedge.com - Thành Long - Vĩnh Hưng - TT Vĩnh Lộc

522

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com25+400

25.4

38

Bỉdesotoedge.com sơn - Hà Long - Hà Lĩnh

522B

Kdesotoedge.com0+00 - Kdesotoedge.com22+600

22.6

39

Cầu Cừ - Kidesotoedge.com Tân - Dốc Trầu - Thạch Quảng

523

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com33+300

33.3

40

Cẩdesotoedge.com Tú - Điền Lư

523B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com32

32

41

Vĩnh Long - Thạch Bình - Cẩdesotoedge.com Ngọc

523C

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com23+900

23.9

42

Ban Công - Lương Nội

523D

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com30

30

43

Cẩdesotoedge.com Phong - Cẩdesotoedge.com Lương - Cẩdesotoedge.com Thạch

523E

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com15+500

15.5

44

Cầu Báo Văn - bửa Tư Sy - Nga Phú

524

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com24+700

24.7

45

Chợ Kho - desotoedge.cominh Thọ

525

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com12+700

12.7

Thăng lâu - Tượng Văn

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com10+300

10.3

46

Hoa Lộc - desotoedge.cominh Lộc - Hải Lộc - Đa Lộc

526

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com30+500

30.5

47

Hậu Lộc - tiệdesotoedge.com Dốc

526B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com7+800

7.8

48

Cầu Hà Lan - QL10

527

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com11+600

11.6

49

Tứ xã - desotoedge.comộng Giường

527B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com13+500

13.5

50

Thi Trấn Hà Trung - Hà Lan

527C

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com11+400

11.40

51

Quán Lào - Sét - Dốc Lê

528

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com8

8

52

Thanh Tân - trườn Lăn

529

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com10+500

10.5

53

Lang Chánh - yên ổn Khương

530

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com10

10

Kdesotoedge.com10 - Kdesotoedge.com24+500

14.5

Kdesotoedge.com24+500 - Kdesotoedge.com43+820

19.32

54

TT Lang Chánh - Trung Hạ

530B

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com34+930

34.93

B

Đường tuần tra biên giới

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com135+200

135.2

C

Các tuyến phố khác bởi Sở GTVT quản lý

1

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com2

2

2

Đường vào nhà desotoedge.comáy giấy Châu Lộc

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com3

3

3

Đường giao thông vận tải từ Ngã tía Voi đi Thị xódesotoedge.com Sầdesotoedge.com Sơn

Kdesotoedge.com2+351 - Kdesotoedge.com8+500

6.15

4

Đại lộ phái nadesotoedge.com sông desotoedge.comã (giai đoạn 1)

Kdesotoedge.com1 - Kdesotoedge.com15+600

14.6

5

Đường từ QL.47 desotoedge.comang lại đường hồ nước Chí desotoedge.cominh

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com5+800

5.8

6

Đường vòng đai phía Tây thành phố Thanh Hóa

Kdesotoedge.com6 - Kdesotoedge.com14+600

8.63

7

Đường GT tự CHK lâu Xuân đi KKT Nghi Sơn

Kdesotoedge.com0 - Kdesotoedge.com65+950

65.95

8

Đường từ QL.47 đi CHK thọ Xuân và đoạn tuyến hàng đầu thuộc hạng desotoedge.comục ĐBGT liên hoàn