TỪ THỨ NỮ ĐẾN HOÀNG HẬU PHI TỬ BẤT THIỆN

*

Tác trả : Hoại Phi Vãn Vãn

Dịch: Quick translator

Nhóm Edit : HSN

Poster 1 : colaclac

Poster 2 : Kim NC

Edit : Ong MD, Phong Lin, Kim NC, Moon_flower, LạcLạc, libraIme, hangdang33, Lê Dương. Beta : Vô Phương, Thỏ SN, Như Bình, Kim NC, TomoyoDouji.Dịch : Thuchang

******************************

MỤC LỤCGiới thiệu

CUỐN 1 – Mệnh Phượng Hoàng

1 + 2 + 3

4 + 5 + 6

7 + 8 + 9

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

19 + trăng tròn + 21

22 + 23 + 24

25 + 26 + 27

28 + 29 + 30

31 + 32 + 33

34 + 35 + 36

37 + 38 + 39

40 + 41 + 42

43 + 44 + 45

46 + 47 + 48

49 + 50 + 51

52 + 53 + 54

55 + 56 + 57

58 + 59 + 60

61 + 62 + 63

64 + 65 + 66

67 + 68 + 69

70 + 71 + 72

73 + 74 + 75

76 + 77 + 78

79 + 88 + 81

82 + 83 + 84

85 + 86 + 87

88 + 89 + 90

91 + 92 + 93

94 + 95 + 96

97 + 98 + 99

100 + 101 + 102

103 + 104 + 105

106 + 107 + 108

109 + 110 + 111

112 + 113 + 114

115 + 116 + 117

118 + 119 + 120

121 + 122 + 123

124 + 125 + 126

127 + 128 + 129

130 + 131 + 132

133 + 134 + 135

136 + 137 + 138

139 + 140 + 141

142 + 143 + 144

145 + 146 + 147

148 + 149 + 150

151 + 152 + 153

154 + 155 + 156

157 + 158 + 159

160 + 161 + 162

163 + 164 + 165

166 + 167 + 168

169 + 170 + 171

172 + 173

Hết cuốn 1

CUỐN 2 – Hoại phi khuynh thành

C1 (174)

C2 (175)

C3 (176)

C4 (177)

C5 (178)

C6 (179)

C7 (180)

C8 (181)

C9 (182)

C10 (183)

C11 (184)

C12 (185)

C13 (186)

C14 (187)

C15 (188)

C16 (189)

C17 (190)

C18 (191)

C19 (192)

C20 (193)

C21 (194)

C22 (195)

C23 (196)

C24 (197)

C25 (198)

C26 (199)

C27 (200)

C28 (201)

C29 (202)

C30 (203)

C31 (204)

C32 (205)

C33 (206)

Hết cuốn 2

CUỐN 3 – Đối mặt

C1 (207)

C2 (208)

C3 (209)

C4 (210)

C5 (211)

C6 (212)

C7 (213)

C8 (214)

C9 (215)

C10 (216)

C11 (217)

C12 (218)

C13 (219)

C14 (220)

C15 (221)

 C16 (222)

C17 (223)

C18 (224)

C19 (225)

C20 (226)

C21 (227)

C22 (228)

C23 (229)

 Hết cuốn 3

CUỐN 4 – Yêu người như sinh mệnh

C1 (230)

C2 (231)

C3 (232)

C4 (233)

C5 (234)

Ngoại Truyện

Lưu ý :

– Truyện được edit cùng với mục đích chia sẻ phi lợi nhuận. Không sử dụng bản edit này với bất kỳ mục đích dịch vụ thương mại nào.– nếu repost, xin hãy ghi rõ thương hiệu nhóm, bạn edit / beta và gửi đúng link nguồn.