TÍNH PH CỦA DUNG DỊCH THU ĐƯỢC KHI TRỘN

Bạn sẽ xem: Tính Ph Của hỗn hợp Thu Được khi Trộn những Axit bạo gan Hoặc Trộn các Bazơ Mạnh tại desotoedge.com

Contents

2 phương thức tính pH3 a. PH với axit, bazo mạnh4 b. PH với axit, bazo yếu5 c. Việc về trộn loãng, trộn lẫn dung dịch các chất năng lượng điện ly để đạt được pH định trước.

Bạn đang xem: Tính ph của dung dịch thu được khi trộn


Chuyên đề: Sự điện li

Phương pháp tính pH

Lý thuyết và phương thức giải

a. PH với axit, bazo mạnh

Phương pháp

– Tính số mol H+/OH– hoặc tổng số mol H+/OH–

– Tính nồng độ H+/OH–

– Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg

– Nếu là dung dịch bazo ta tính nồng độ OH– ⇒ pOH ⇒ pH= 14 – pOH

Bài tập vận dụng

Bài 1: Trộn 10g dung dịch HCl 7,3% với 20g dung dịch H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100ml dung dịch A. Tính pH của dung dịch A.

Đang xem: Tính ph của hỗn hợp thu được khi trộn

Hướng dẫn:

Số mol HCl là nHCl = (10.7,3)/(100.36,5) = 0,02 mol

Số mol H2SO4 là nH2SO4 = (20.4,9)/(100.98) = 0,01 mol

Phương trình điện ly: HCl → H+ + Cl–

0,02 → 0,02 mol

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01 → 0,02 mol

Tổng số mol H+ là nH+ = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

CM(H+) = 0,04/0,1 = 0,4 M ⇒ pH = 0,4

Bài 2: Hoà tung 3,66 gam hỗn hợp Na, ba vào nước dư thu được 800ml hỗn hợp A cùng 0,896 lít H2 (đktc). Tính pH của dung dịch A

Hướng dẫn:

nH2 = 0,896/22,4 = 0,04 mol

Gọi số mol của na và ba lần lượt là x, y mol. Ta có: 23x + 137y = 3,66 (1)

Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

x → x → x/2 mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y → y → y mol

⇒ x/2 + y = 0,04 (2)

Từ (1), (2) ta có: x = 0,04 và y = 0,02

Phương trình năng lượng điện ly: NaOH → Na+ + OH–

0,04 0,04 mol

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

0,02 0,04 mol

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,08 mol

CM(OH–) = 0,08/0,8 = 0,1 M ⇒ pOH = 1 ⇒ pH = 13

Bài 3: Hòa rã 4,9 mg H2SO4 vào nước thu dược 1 lít dd. PH của dd chiếm được là:


READ: Hcl + Koh Hcl Balanced Equation, Potassium Hydroxide

Hướng dẫn:

nH2SO4 = 4,9/98 = 0,05 mol ⇒ CM(H2SO4) = 5.10-5/1 = 5.10-5 M

⇒ = 10-4 M ⇒ pH = -log(10-4) = 4

Bài 4: Cho 15 ml hỗn hợp HNO3 có pH = 2 trung hòa - nhân chính hết 10 ml dung dịch Ba(OH)2 có pH = a. Cực hiếm của a là:

Hướng dẫn:

nHNO3 = 1,5.10-2.10-2 = 1,5.10-4 ⇒ nBa(OH)2 = 7,5.10-5 mol

Bài 5: Hoà tung m gam Zn vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,4M thu được 0,784 lít khí hiđro cùng dung dịch X. Tính pH của dung dịch X?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,784/22,4 = 0,035 mol ⇒ mol axit H2SO4 phản ứng là 0,035 mol

Mol axit H2SO4 dư = 0,04 – 0,035 = 0,005 mol ⇒ = 0,1 ⇒ pH = 1

Bài 6: A là dung dịch HNO3 0,01M ; B là dung dịch H2SO4 0,005M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X

Hướng dẫn:

Tổng mol H+ là 0,02 mol ⇒ = 0,01 ⇒ pH = 2

b. PH với axit, bazo yếu

Phương pháp

Tương tự như axit mạnh.

Sử dụng kết hợp công thức tính độ năng lượng điện ly α, hằng số năng lượng điện ly axit, bazo: Ka, Kb

-Độ điện li α của chất điện li là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hòa tung (no)

*

-Hằng số phân li axit: HA ⇔ H+ + A–

*
 ( chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ)

-Hằng số phân li bazo: BOH ⇔ B+ + OH–

*
 ( chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ)

Bài tập vận dụng

Bài 1: Hoà tan 1,07g NH4Cl vào nước được 2 lít dung dịch X.

a. Tính pH của hỗn hợp X biết hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,8.10-5.

b. Nếu cung ứng dung dịch X 100 ml dd HCl 0,01M được dd Y. Tính pH của dd Y?

Hướng dẫn:

a. nNH4Cl= 1,07/53,5 = 0,02 ⇒ CM(NH4Cl) = 0,02/2 = 0,01 M

Phương trình năng lượng điện ly:

NH4Cl → NH4+ + Cl–

0,01 …… 0,01

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01

Điện ly: x …………………..x………x

Sau điện ly : 0,01-x……………x………. X

Kb = x2/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 4,24.10-4 ⇒ pH = 3,37

b. Phương trình năng lượng điện ly:

HCl → H+ + Cl–

0,001 0,001

NH4+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+

Ban đầu: 0,01……………………….0,001

Điện ly: x………………….x………x

Sau năng lượng điện ly: 0,01-x…………… x………x+0,001

Kb = x(x+0,001)/(0,01-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 3,69.10-4 ⇒ pH = 3,43


READ: Bảng Tuần Hoàn hóa học Lớp 8 Trang 42, Bảng Tuần Hoàn các Nguyên Tố hóa học Lớp 8 9 10

Bài 2: Dung dịch A đựng NH3 0,1M cùng NaOH 0,1M. Tính pH của dung dịch biết Kb của NH3 = 1,75.10-5.

Xem thêm: Video: Linh Cẩu Mẹ Chiến Đấu Với 17 Chó Hoang Để Bảo Vệ Con, Loantin Dạo

Hướng dẫn:

NaOH → Na+ + OH–

0,1 0,1

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH–

Ban đầu: 0,1 0,1

Điện ly: x x x

Sau điện ly: 0,1- x x x+0,1

Kb = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-3 ⇒ pOH = 4,76 ⇒ pH = 9,24

Bài 3: Tính pH của dd NH3 0,1M, biết Kb của NH3 = 1,8.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Kb = x2/(0,1-x) = 1,8.10-5 ⇒ x = 1,34.10-3 ⇒ pOH = 2,87

⇒ pH = 11,13

Bài 4: Tính pH của dd CH3COONa 0,5M; biết Kb của CH3COO– = 5,71.10-10 và bỏ qua sự phân li của nước

Hướng dẫn:

Ka = x2/(0,5-x) = 5,71.10-10 ⇒ x = 1,68.10-5 ⇒ pOH = 4,77

⇒ pH = 9,23

Bài 5: Cho dd hh X tất cả HCl 0,01 M và CH3COOH 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và bỏ qua mất sự phân li của nước. Quý hiếm pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,01+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 1,99

Bài 6: Cho dd hh X bao gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết Ka của CH3COOH = 1,75.10-5 và làm lơ sự phân li của nước. Quý giá pH của dd X là:

Hướng dẫn:

Ka = x(0,1+x)/(0,1-x) = 1,75.10-5 ⇒ x = 1,75.10-5 ⇒ pH = 4,76

c. Việc về trộn loãng, trộn lẫn dung dịch những chất điện ly để đã có được pH định trước.

Phương pháp

-Tính số mol axit, bazo

-Viết phương trình điện li

-Tính tổng số mol H+, OH–

-Viết phương trình phản ứng trung hòa

-Xác định môi trường của dung dịch phụ thuộc pH ⇒ coi xét mol axit hay bazơ dư ⇒ tìm những giá trị mà vấn đề yêu cầu.

Chú ý: Vdd sau khi trộn = Vaxit + Vbazo

Bài tập vận dụng

Bài 1: Trộn 3 dung dịch H2SO4 0,1M ; HNO3 0,2M ; HCl 0,3M với thể tích bằng nhau thu được dung dịch A. Rước 300 ml dung dịch A công dụng với hỗn hợp B bao gồm NaOH 0,2M cùng Ba(OH)2 0,1M. Tính thể tích hỗn hợp B cần dùng để làm sau khi phản ứng xong xuôi thu được dung dịch gồm pH = 1. Coi Ba(OH)2 và H2SO4 phân li trọn vẹn ở 2 nấc.

Hướng dẫn:

Sau lúc trộn 3 dung dịch axit hoàn toàn có thể tích cân nhau ta chiếm được nồng độ mới của 3 axit là: CM(HCl) = 0,1 M; CM(HNO3) = 0,2/3; CM(H2SO4)= 0,1/3. Vào 300 ml hỗn hợp A: nHCl = 0,03 mol; nH2SO4 = 0,01 mol; nHNO3 = 0,02 mol


Phương trình điện ly:

H2SO4 → 2H+ + SO42-

0,01……. 0,02

HNO3 → H+ + NO3–

0,02 ….. 0,02

HCl → H+ + Cl–

0,03… 0,03

Tổng mol H+ là nH+ = 0,07 mol

Gọi x là thể tích của dung dịch B yêu cầu dung.

nNaOH = 0,2x; nBa(OH)2 = 0,1x

Phương trình điện ly:

NaOH → Na+ + OH–

0,2x……………..0,2x

Ba(OH)2 → Ba2+ + 2OH–

0,1x……………….0,2x

Tổng số mol OH– là: nOH– = 0,4x

Ta có: H+ + OH– → H2O (Sau phản bội ứng pH =1 ⇒ dư axit)

Ban đầu 0,07……0,4x

Pư 0,4x……0,4x

Sau pư 0,07-0,4x….0

(0,07-0,4x)/(x+0,3) = 0,1 ⇒ x= 0,08 lít

Bài 2: Trộn 100 ml dung dịch có pH =1 bao gồm HCl với HNO3 với 100 ml hỗn hợp NaOH nồng độ a(mol/l) nhận được 200 ml hỗn hợp A bao gồm pH = 12.

a. Tính a

b. Pha loãng dung dịch A bao nhiêu lần nhằm thu được pH = 11

Hướng dẫn:

a. NH+ = 0,01 mol; nOH– = 0,1a mol

Ta có: H+ + OH– → H2O (Sau phản ứng pH =12 ⇒ dư bazo)

Ban đầu 0,01……0,1a

Pư 0,01……0,01

Sau pư 0….….0,01-0,1a

(0,01-0,1a)/(0,1+0,1) = 0,01 ⇒ a= 0,08 lít

b. Số mol NaOH dư : nOH– = 0,002 mol

Gọi x là thể tích nước thêm vào.

Dung dịch sau pha loãng có pH = 10 ⇒ 0,002/(0,2+x) = 0,001 ⇒ x = 1,8

Vậy cần được pha loãng 10 lần.

Bài 3: Tính xác suất thể tích khi hỗn hợp HCl tất cả pH = 1 và dung dịch HCl pH = 4 cần dùng làm pha trộn thành dung dịch bao gồm pH = 3.

Hướng dẫn:

Đáp án: 1/110

Bài 4: Cho 100 ml dd hh có Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M cùng với V ml dd hh gồm H2SO4 0,0375M với HCl 0,0125M chiếm được dd gồm pH = 2 . Quý giá V là:

Hướng dẫn:

nOH- = 0,03 mol; nH+ = 0,0875 V

Dung dịch sau thời điểm trộn pH = 2 → môi trường thiên nhiên axit .

(0,0875V-0,03)/(0,1+V) = 10-2 → V = 0,4 lit

Bài 5: Trộn 300 ml dd hh bao gồm H2SO4 0,1M cùng HCl 0,15M cùng với V ml dd hh tất cả NaOH 0,3M với Ba(OH)2 0,1M, thu được dd X tất cả pH = 12. Giá trị của V là: