Thông tư 36 về phổ cập giáo dục mầm non

Tiêu chuẩn mới về thịnh hành giáo dục mầm non

Cụ thể, phải huy động 95% trở lên số trẻ em 05 tuổi ra lớp, trong các số ấy có tối thiểu 90% số trẻ em trong độ tuổi ngừng Chương trình giáo dục đào tạo mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi), áp dụng chung cho cả thành phố cùng nông thôn; hiện tại, số lượng này là 85% ở vùng nông thôn.

Bạn đang xem: Thông tư 36 về phổ cập giáo dục mầm non

Đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng núi, hải đảo, phải bao gồm 100% trẻ em mẫu giáo 05 tuổi dân tộc bản địa thiểu số ra lớp được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1.Ngoài ra, những tiêu chuẩn chỉnh về cửa hàng vật chất và giáo viên cũng rất được quy định cụ thể hơn.Thông tư 36 cũng sửa đổi, bổ sung một số văn bản tại Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT về giấy tờ thủ tục kiểm tra, công nhận việc phổ cập.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 36/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày thứ 6 tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH CÔNGNHẬN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON cho TRẺ EM NĂM TUỔI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ32/2010/TT-BGDĐT NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 mon 6 năm2005; hiện tượng sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục và đào tạo ngày 25 tháng 11 năm2009;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18tháng 4 thời điểm năm 2012 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức triển khai của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơcấu tổ chức triển khai của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cậpgiáo dục mầm non đến trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015;

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Mầmnon,

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ban hànhThông tứ sửa đổi, bổ sung một số điều của phương tiện điều kiện, tiêu chuẩn,quy trình công nhận thông dụng giáo dục thiếu nhi cho trẻ em năm tuổi phát hành kèmtheo Thông tứ số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của cục trưởng BộGiáo dục với Đào tạo.

Điều 1. Sửađổi, bổ sung một số điều của luật pháp điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình côngnhận phổ biến giáo dục mần nin thiếu nhi cho trẻ nhỏ năm tuổi (PCGDMN TNT) phát hành kèmtheo Thông bốn số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của cục trưởng BộGiáo dục với Đào tạo, như sau:

1. Khoản1 với khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung cập nhật như sau:

“1. Đối cùng với cá nhân

Trẻ em được công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNTphải hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) vị BộGiáo dục và Đào tạo phát hành trước 6 tuổi;

Trẻ em hoàn thành chương trình giáo dụcmầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi) là trẻ nhỏ được học 2 buổi/ngày trong thời gianmột năm học (9 tháng) theo Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5-6 tuổi) doBộ giáo dục và Đào tạo nên ban hành, số ngày ngủ học không thực sự 45 ngày.

2. Đối với đơn vị chức năng cơ sở

Đơn vị các đại lý được thừa nhận đạt chuẩnPCGDMNTNT nên đạt mọi tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) con trẻ em

- kêu gọi 95% trở lên số trẻ em năm tuổi ralớp, trong đó có ít nhất 90% số trẻ trong độ tuổi hoàn thành Chương trình giáodục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi);

- Tỷ lệ chuyên cần của trẻ con đạt 90% trở lên;

- phần trăm trẻ suy bồi bổ thể nhẹ cân (cânnặng theo tuổi), thể thấp bé (chiều cao theo tuổi) số đông dưới 10%.

Đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùngnúi cao, hải đảo:

- huy động 90% trở lên trên số trẻ em năm tuổi ralớp, trong những số ấy có tối thiểu 80% số trẻ em trong độ tuổi kết thúc Chương trình giáodục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi); 100% số trẻ em mẫu giáo năm tuổi dân tộcthiểu số ra lớp được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1;

- Tỷ lệ siêng năng của con trẻ đạt 80% trở lên;

- xác suất trẻ suy bồi bổ thể nhẹ cân, thểthấp còi đều không thực sự 15%.

b) Giáo viên

- 100% gia sư được hưởng chính sách chính sáchtheo phương pháp hiện hành;

- gia sư dạy lớp năm tuổi đủ số lượng theoquy định hiện tại hành;

- 100% giáo viên dạy dỗ lớp năm tuổi đạt chuẩntrở lên về trình độ chuyên môn đào tạo, trong đó có một nửa trở lên đạt trình độ chuyên môn trên chuẩn.

c) đại lý vật chất

- Số phòng học (phòng nuôi dưỡng, siêng sóc,giáo dục trẻ) đạt xác suất 01 phòng học/lớp (nhóm);

- Phòng học tập lớp năm tuổi được xây kiên cốhoặc chào bán kiên cố; trong số đó phòng sinh hoạt bình thường bảo đảm diện tích về tối thiểu1,5 m2/trẻ. Đối cùng với vùng đặc trưng khó khăn, phòng học tập bảo đảm an toàn, thoángmát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, đủ ánh sáng; trong số đó phòng sinhhoạt tầm thường bảo đảm diện tích tối thiểu 1,5 m2/trẻ;

- 100% lớp năm tuổi bao gồm đủ đồ dùng, đồchơi, thiết bị tối thiểu theo quy định;

- Trường học tập xanh, sạch, đẹp; bao gồm nguồn nướcsạch và hệ thống thoát nước; bao gồm nhà bếp; công trình vệ sinh đủ cùng đạt yêu cầu;sân chơi bao gồm đồ chơi ko kể trời.”

2. Điều8 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 8. Thời điểm kiểm tra, công nhận

1. Đơn vị cơ sở tổ chức tự kiểm tra, đềxuất công nhận vào tháng 4, đơn vị chức năng cấp huyện tổ chức triển khai kiểm tra, đề xuất côngnhận hồi tháng 5, đơn vị chức năng cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, đề xuất thừa nhận trướctháng 10 sản phẩm năm;

2. Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra,công dấn theo đề xuất của Ủy ban quần chúng (UBND) cung cấp tỉnh”.

3. Khoản2 và khoản 3 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. đánh giá hồ sơ và những tài liệu liên quan;

3. Kiểm tra thực tế tác dụng thực hiệnPCGDMNTNT, các điều kiện đảm bảo an toàn chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;dự giờ (đối với cấp cho huyện kiểm tra cấp xã); so sánh số liệu hồ nước sơ thông dụng vớithực tế. Ngôi trường hợp cần thiết có thể chất vấn đến hộ gia đình.”

4.

Xem thêm: Khi Nào Việt Nam Mở Lại Đường Bay Quốc Tế Đi, Đến Việt Nam, Vietnam Airlines Nối Lại Một Số Đường Bay Quốc Tế

Điều10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Điều 10. Hồ nước sơ thừa nhận đạt chuẩnPCGDMNTNT

1. Làm hồ sơ của đơn vị cơ sở

a) Phiếu điều tra phổ cập giáo dục mầm non(phụ lục I);

b) Sổ theo dõi PCGDMNTNT (phụ lục II) và sổtheo dõi trẻ nhỏ trong độ tuổi đưa đi, chuyển đến, khuyết tật (nếu có);

c) danh sách trẻ em ngừng Chương trìnhgiáo dục mần nin thiếu nhi (mẫu giáo 5 - 6 tuổi);

d) report quá trình thực hiện và kết quảPCGDMNTNT; kèm theo những biểu thống kê lại PCGDMNTNT (phụ lục III);

đ) Biên bạn dạng tự kiểm tra; Biên phiên bản kiểm tracủa cung cấp huyện so với cấp xã;

e) Số bộ hồ sơ: 01 bộ.

2. Làm hồ sơ của đơn vị chức năng cấp huyện/tỉnh

a) báo cáo quá trình tiến hành và kết quảPCGDMNTNT kèm theo các biểu những thống kê PCGDMNTNT (phụ lục III) được tổng vừa lòng từcác cửa hàng GDMN đơn vị chức năng cấp làng mạc (đối với cấp cho huyện), tổng vừa lòng từ những đơn vị cấphuyện cùng kèm thống kê lại của từng đơn vị chức năng cấp thị xã (đối với cấp tỉnh);

b) hồ nước sơ công nhận đạt chuẩn chỉnh PCGDMNTNT củacác đơn vị chức năng cấp xã (đối với cấp cho huyện), của những đơn vị cấp cho huyện (đối với cấptỉnh);

c) ra quyết định công thừa nhận đạt chuẩn chỉnh PCGDMNTNTcủa Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cấp xã, của ubnd tỉnh đối với cấp huyện;

d) Biên bạn dạng kiểm tra PCGDMNTNT của đoàn kiểmtra so với cấp làng (nếu là cấp huyện), đối với cấp thị trấn (nếu là cấp tỉnh);

đ) Số cỗ hồ sơ: 01 bộ.”

5. Điều11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 11. Quy trình công thừa nhận phổ cập

1. Đối với đơn vị cơ sở

a) Đơn vị cửa hàng tự kiểm tra review kết quảPCGDMNTNT, lập biên bản kiểm tra;

b) sau thời điểm tự nhận xét theo tiêu chuẩn chỉnh quyđịnh so với cấp cơ sở, nếu như đạt tiêu chuẩn, ubnd cấp xã lập hồ sơ kiến nghị UBNDcấp thị xã kiểm tra, thừa nhận xã đạt chuẩn chỉnh PCGDMNTNT.

2. Đối với đơn vị chức năng cấp huyện

a) trong thời hạn 07 (bảy) ngày thao tác kểtừ khi nhấn đủ hồ sơ phù hợp lệ ý kiến đề xuất công nhận PCGDMNTNT của đơn vị cơ sở, UBNDcấp thị trấn tổ chức thẩm định và đánh giá hồ sơ và thông báo hiệu quả thẩm định bằng văn bảncho đơn vị chức năng cơ sở;

b) ra đời đoàn chất vấn gồm đại diện thay mặt phòngGiáo dục cùng Đào tạo, phòng planer - Tài chính, chống Nội vụ, hội Khuyến học,hội liên kết Phụ nữ; tổ chức kiểm tra, lập biên bạn dạng kiểm tra, ví như đạt tiêuchuẩn, ra ra quyết định công nhận những đơn vị cửa hàng đạt chuẩn;

c) sau khoản thời gian tự đánh giá theo tiêu chuẩn chỉnh quyđịnh đối với cấp huyện, trường hợp đạt tiêu chuẩn, ubnd cấp thị trấn lập hồ sơ đề nghịUBND cấp tỉnh kiểm tra, công nhận huyện đạt chuẩn chỉnh PCGDMNTNT.

3. Đối với đơn vị cấp tỉnh

a) trong thời hạn 14 (mười bốn) ngày có tác dụng việckể tự khi dấn đủ hồ sơ phù hợp lệ ý kiến đề nghị công dấn PCGDMNTNT của đơn vị cấphuyện, ubnd tỉnh tổ chức thẩm định và đánh giá hồ sơ cùng thông báo công dụng thẩm định bằngvăn phiên bản cho đơn vị cấp huyện;

b) thành lập đoàn kiểm tra gồm đại diện sởGiáo dục và Đào tạo, sở Tài chính, sở planer và Đầu tư, sở Nội vụ, hội Khuyếnhọc, hội liên minh Phụ nữ; tổ chức kiểm tra trên 100% số đơn vị chức năng cấp huyện cùng ítnhất 1/3 số đơn vị chức năng cơ sở trong những huyện theo cách thức chọn mẫu mã đại diện; lậpbiên phiên bản kiểm tra, nếu đạt tiêu chuẩn chỉnh ra đưa ra quyết định công nhận các đơn vị cấphuyện đạt chuẩn;

c) sau khoản thời gian tự đánh giá theo tiêu chuẩn chỉnh quyđịnh đối với cấp tỉnh, ví như đạt tiêu chuẩn, ủy ban nhân dân cấp thức giấc lập hồ sơ ý kiến đề nghị BộGiáo dục cùng Đào tạo nên kiểm tra, công nhận cấp cho tỉnh đạt chuẩn chỉnh PCGDMNTNT.

4. Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

a) trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việckể từ bỏ khi nhận đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra tổ chức thẩm định và đánh giá hồ sơđề nghị công nhận PCGDMNTNT của đơn vị cấp tỉnh với thông báo công dụng thẩm định bằngvăn bạn dạng cho đơn vị cấp tỉnh;

b) thành lập đoàn kiểm tra bao gồm đại diệncác đối chọi vị: Vụ giáo dục Mầm non, Cục cửa hàng vật chất, thiết bị trường học cùng Đồchơi trẻ con em, Vụ chiến lược - Tài chính, cục Nhà giáo cùng Cán bộ cai quản cơ sở giáodục; tổ chức triển khai kiểm tra tại đơn vị chức năng cấp tỉnh giấc theo cách thức chọn mẫu đại diện, ítnhất 1/2 số đơn vị cấp huyện, 2-3 đơn vị cấp xã trong những đơn vị cấp cho huyện đượckiểm tra, lập biên bản kiểm tra;

c) Ra quyết định công nhận đơn vị cấp tỉnhđạt chuẩn.

5. Hàng năm, đơn vị chức năng cơ sở, đơn vị cấp huyện,đơn vị cung cấp tỉnh tổ chức tự kiểm tra, công nhận, cập nhật dữ liệu về PCGDMNTNTđể có biện pháp củng cố nâng cấp chất lượng PCGDMNTNT, đảm bảo an toàn các đk đểduy trì và tiếp tục sự phát triển của giáo dục đào tạo mầm non bên dưới năm tuổi, báo cáocấp gồm thẩm quyền. Bộ giáo dục và Đào tạo ra sẽ tổ chức triển khai kiểm tra bất chợt xuất trongtrường hợp bắt buộc thiết.

6. Đối với đơn vị đã được thừa nhận đạtchuẩn, giả dụ 02 (hai) năm tức thì không bảo trì được tác dụng phổ cập thì bị xóa têntrong danh sách đã đạt chuẩn. Việc công dấn lại yêu cầu được tiến hành như đốivới đơn vị chức năng được đánh giá công nhận lần đầu.”

 Điều 2. Thôngtư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày trăng tròn tháng 12 năm 2013. Đối với những đơn vịđã triển khai kiểm tra và xong xuôi hồ sơ đề xuất công dìm PCGDMNTNT gửi về BộGiáo dục với Đào sinh sản trước thời khắc Thông tư này còn có hiệu lực thì vẫn thực hiệntheo Thông tứ số 32/2010/BGDĐT ngày thứ 2 tháng 12 năm 2010 của bộ trưởng bộ Giáodục và Đào tạo.

Điều 3. ChánhVăn chống Bộ, Vụ trưởng Vụ planer - Tài chính, Vụ trưởng Vụ giáo dục Mầmnon, Thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, chủ tịchUBND các tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương, Giám đốc những sở giáo dục và đào tạo và đàotạo phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận: - công sở Quốc hội; - Văn phòng chủ yếu phủ; - Ban tuyên giáo TƯ; - Ủy ban VH, GD, TN, TN&NĐ của QH; - Hội đồng quốc gia Giáo dục; - kiểm toán nhà nước; - cục KTVBQPPL (Bộ bốn pháp); - Công báo; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Website chủ yếu phủ; - Website cỗ GD&ĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDMN.