Thông Báo Giá Quý 2 Năm 2017 Hà Nội

*

*

Tiêu đềTải vềXem
22XD: (Quý II/2022) công bố giá vật tư xây dựng quý II năm 2022 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: (Quý I/2022) chào làng giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
22XD: ra mắt đơn giá nhân công, giá chỉ ca máy cùng thiết bị kiến thiết xay dựng theo Thông tứ 11.2021 cua
*
*
21XD: công bố chỉ số giá bán XD thang 10 11 12, quý iv và năm 2021
*
*
21XD: (Quý IV/2021) ra mắt giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: công bố Chỉ số giá VLXD mon 7-8-9 cùng Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: hướng dẫn xác minh và cai quản chi phí chi tiêu xây dựng trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: (Quý III/2021) chào làng giá vật liệu xây dựng quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: ra mắt chỉ số giá bán XD mon 4, 5, 6 và quý II/2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: (Quý II/2021) ra mắt giá vật liệu xây dựng quý II năm 2021 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: công bố Chỉ số giá bán VLXD tháng 1-2-3 Quý I/2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
21XD: công bố Giá VLXD Quy I-2021
*
*
21QLXD: (Quý IV/2020) chào làng giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2020 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
*
*
20QLXD: (III/2020) công bố Chỉ số giá vật liệu xây dựng quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
20QLXD: (19/10) công bố đơn giá chỉ nhân công XD; giá chỉ ca máy cùng thiết bị xây dựng XD trên địa bàn tỉnh
*
*
20QLXD: (Quý III/2020) công bố giá vật tư xây dựng quý III năm 2020 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
20QLXD: chào làng chỉ số giá phát hành tháng 4,5,6 cùng quý II năm 2020
*
*
20QLXD: (II/2020) ra mắt giá vật tư xây dựng quý II năm 2020 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
20QLXD: chào làng chỉ số giá desgin quý I năm 2020 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
20QLXD: ra mắt đơn giá chỉ Nhân công, giá ca máy chế tạo năm 2020
*
*
20QLXD: (I/2020) công bố giá vật liệu xây dựng Quý I-2020
*
*
20QLXD: giải đáp lập và cai quản chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
20XD: Quyết định ra mắt chỉ số giá phát hành tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2019 bên trên địa bàn
*
*
9QLXD: ra mắt chỉ số giá kiến tạo tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và quý I, II năm 2019 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
*
*
9QLXD: chào làng Giá kiến tạo số 01/2019
*
*
8QLXD: ra mắt chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 với quý II năm 2018 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
8QLXD: chào làng chỉ số giá xây đắp tháng 7, tháng 8, mon 9 và quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
*
*
*
*
*
*
8QLXD: công bố chỉ số giá xuất bản tháng 1, mon 2, mon 3 cùng quý I năm 2018 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
8QLXD: chào làng Giá vật liệu xây dựng trên địa phận tỉnh Gia Lai - Phần II (03/2018)
*
*
8QLXD: chào làng Giá vật tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai - Phần I (03/2018)
*
*
8QLXD: Công bố báo giá ca máy và thiết bị kiến thiết xây dựng trên địa phận tỉnh Gia Lai (03/2018)
*
*
*
*
8QLXD: ra mắt chỉ số giá gây ra tháng 10, mon 11, mon 12 Quý IV và năm 2017 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
*
*
*
*
*
*
Quyết Định số 69 ra mắt chỉ số giá xây đắp tháng 4, 5, 6 với quý II năm 2016
*
*
Quyết Định số 38 công bố chỉ số giá tạo tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2016
*
*
Quyết định số 92 chào làng chỉ số giá tạo tháng 7, 8, 9 cùng Qúy III năm 2016
*
*
Giá VLXD quý 1 năm 2013
*
*
Giá VLXD quý 2 năm 2013
*
*
Công tía giá VLXD năm 2014
*
*
Chỉ số giá kiến tạo tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2014
*
*
Định mức dự trù của bộ Xây dựng công bố năm 2014
*
*
Công tía chỉ số giá xây dừng tháng 07, tháng 08, mon 9 và quý III năm 2014 trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
Giá thiết kế Quý IV năm năm trước trên địa phận tỉnh Gia Lai
*
*
Chỉ số giá xây dựng tháng 1+2+3 quý I năm 2015
*
*
Giá VLXD hai năm 2015
*
*
Giá XD tháng 4, 5, 6 cùng quý II năm 2015
*
*
Giá XD mon 7, 8, 9 và quý III năm 2015
*
*
Giá vật liệu xây dựng số 03-2015 của Liên Sở Xây dựng-Tài Chính
*
*
Giá VLXD mon 10, 11, 12 cùng quý IV năm 2015
*
*
Giá VLXD số 01 năm 2016
*
*