Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 1

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng ngực mang đến vòng 35, giúp những em học sinh lớp 4 củng vậy kiến thức, cầm cố được các dạng tân oán tương tự như phương thức ra đề trong bài thi IOE, để chuẩn bị cho các vòng thi IOE các cấp cho đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 4 Vòng 1

Mời những em cùng theo dõi và quan sát câu chữ cụ thể dưới đây:200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp huyện200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 tự vòng 1 mang lại vòng 35

Vòng 1: Bài 1: Choose the correct answer1. What ........his name?a. is b. are c. this d. bye2. May I ...........out?a. open b. go c. come d. say3. What colour is this? – It"s.........book.a. a green b. green c. pencil d. ruler
4. I"m in ..........4 A.a. grade b. class c. classes d. grades5. They ............from France.a. is b. am c. is d. are6. Where ............you from? –I"m from Laos.a. is b. are c. am d. do7. ..........is Tom from ? – Engl&.a. What b. When c. Where d. How8. Is ...........school big?a. you b. your c. yous d. yours9. Tom is my ..........., too.a. he b. she c. friover d. be10. Your book ..............small.a. it b. is c. it"s d. areBài 2: Fill in the blank1. Good mo _ _ ing, Peter.2. I lượt thích orange jui _ e.3. This _ _ a ruler.4. Where is Minch from ? - _ _ is from Paris.5._ esk6 .f _ ower7. _ m8. b _ _ k9. This is my r _ om.10. bỏ ra _ kenBài 3: Matching1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen
6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orangea. cô giáo b. cửa sổ c. con diều d. cuốn sách e. cây bútf. ngôi nhà g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Vòng 2:

Bài 1: Matching1. friover 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow6. fish 7. mother 8. ice cream 9. family 10. stara. ngôi sao sáng b. chúng ta c. bầy vi ô lông d. bò cái e. mẹf. cá g. kem h. mái ấm gia đình i. bướm j. sản phẩm bay1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........Bài 2: Reoder the words to make sentences1. How old is she?________________________________________________________________2. is name His Long.________________________________________________________________3. Miss is my teacher. Lien________________________________________________________________
4. This an is apple________________________________________________________________5. many There are rooms in the house.________________________________________________________________6. is your old sister ? How________________________________________________________________7. How you now ? are________________________________________________________________8. teacher mother a My is________________________________________________________________9. My Nga. name is________________________________________________________________10. Nice khổng lồ you, meet Tommy.________________________________________________________________Bài 3: Fill in the blank1. I"m seven years o _ _ .2. H _ _ name is Mary.3. Your scho_ _ is big.4. St _ _ d up, please.5. This _ _ my teacher.6. How _ _ e you ?7. I"m fine, th _ _ _ you.8. I"m se _ en years old.9. Where are you f _ _ _ ?10. What s _ bject do you like?

Vòng 3:

Bài 1: Choose the correct answer1.This gift is ......you.a. on b. in c. for d. at2. A: Tony, Where are you ..........? B: I"m from America.a. at b. from c. on d. to3. ..........birthday lớn you!a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily4. Are theu students ? Yes, .................a. they are b. they vì chưng c. are they d. are theirBài 2: Matching1. write 2. Teddy bear 3. lion 4. chicken 5. house6. girl 7. drink 8. yo-yo 9. lamp 10. ice cream
a. phụ nữ b. uống c. sư tử d. đèn bàn e. gàf. gấu g. nhỏ lnạp năng lượng h. kem i. viết j. ngôi nhà1..........2..........3..........4..........5..........6............7...........8........9.........10..........

Xem thêm:

Bài 3: Fill in the blank1. numb_ r2. mornin _3. augu _ t4. Vie _ nam5. M _ rch6. This is my sch _ _ l library.7. Mary is hap _ y because today is her bithday.8. Good bye. See you tomorr _ w.9. Her _ s my bedroom.10. cak _

Vòng 4:

Bài 1: Choose the correct answer1. There ...........two boys in my class.a. is b. many c. are d. isn"t2. My brother is ............ worker.a. an b. an"s c. a d. a"s3. What .........is it ? It"s White.a. colours b. colour c. colour"s d. colourn"t4. I ..........watching TV.a. is b. are c. am d. aren"t5. This..........my frikết thúc, Nga.a. am b. is c. are d. name6. Let"s ...........hello to the teacher.a. go b. say c. know d. to7. How...........desks are there in your classroom?a. any b. many"s c. any"s d. many8. August is the eighth ............the year.a. by b. on c. of d. from9. Give..........a pen, please.a. my b. me c. my"s d. I10. Look at the ........., please.a. say b. tell c. board d. board"sBài 2: Fill in the blank1. How old _ _ your sister? She is eleven years old.2._ _ _ are you ? I"m eleven years old.3. Thank you very much, Lan Anh.You _ _ _ welcome.4. My school is _ _ _ big. It"s small.Bài 3: Matching1. dance 2. pencil box 3. drink 4. kite 5. candle
6. soft drink 7. greet 8. sit 9. butterfly 10. eata. xin chào b. đồ uống gồm ga c. hộp cây bút chì d. đồ uống e. ănf. dancing g. ngồi h. con diề u i. nến j. bướm1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10.........

Vòng 5:

Bài 1: Matching1. bedroom 2. garden 3. kitchen 4. bus 5. desk6. lion 7. greet 8. smile 9. listen 10. ducka. nghe b. xin chào c. phòng để ngủ d. phòng bếp e. xe buýtf. sư tử g. khu vườn h. bộ bàn i. mỉm cười cợt j. con vịt1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10..........Bài 2: Reoder the words lớn make sentences1. you ? are How old________________________________________________________________2. cat. like My brother doesn"t________________________________________________________________3. is Lina. name My________________________________________________________________4. is job ? What her________________________________________________________________5. book read the Let"s________________________________________________________________6. Coppy words. down the________________________________________________________________7. am hungry I now.________________________________________________________________8. What"s name ? your________________________________________________________________9. kite for That is you________________________________________________________________10. Her Mary. is name________________________________________________________________Bài 3: Leave me out1. aunswer 2. pqink 3. numbwer 4. remembper 5. tosy6. stutdent 7. candey 8. reaqd 9. broewn 10. caikeTải file Doc hoặc PDF để xem thêm câu chữ cụ thể Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4