Kiểm tra tiếng anh lớp 4

Bộ đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 tất cả 12 đề thi giờ đồng hồ Anh, bao gồm đáp án kèm theo, giúp thầy cô xem thêm để giao đề ôn tập học kì 1 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: Kiểm tra tiếng anh lớp 4

Với 12 đề thi học kì 1 môn tiếng Anh 4, cũng giúp các em học sinh lớp 4 thay được cấu tạo đề thi, luyện giải đề, rồi đối chiếu đáp án dễ ợt hơn để đạt hiệu quả cao vào kỳ thi học tập kì 1 sắp tới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của desotoedge.com:


Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 - Đề 1

Trường Tiểu học B .........

Họ và tên:.....................................

Lớp: 4. ........

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ INăm học: ............

Môn: TIẾNG ANH - LỚP 4Thời gian làm bài 40 phút


Bài 1. Hãy quan giáp kỹ bức tranh rồi điền vần âm chỉ tranh ảnh đó (2,5 điểm).

A. Rubber B. Plane C. Badminton

D. Cooking E. Watch TV F. Maths

Bài 2. Đọc đoạn văn sau cùng tích vào câu đúng (T) hoặc sai (F) (2,5 điểm)

It is Friday today. We are having a break. We are doing exercise in the school playground.

Phong is jumping. Linda và Mai are playing badminton. Nam và Tom are skipping.

Quan and Peter are playing basketball. We are having a lot of fun here.

TF
1. We are doing exercise in the school gym.
2. Phong is skipping.
3. Linda & Peter are playing badminton.
4. Nam and Tom are skipping.
5. Quan and Peter are playing table tennis.

Bài 3. Đọc cùng nối (2,5 điểm)

1. Where are you from?A. I can play volleyball.
2. What day is it today?B. I watched TV.
3. What can you do?C. I"m from Japan.
4. What"s he doing?D. It"s Wednesday.
5. What did you do yesterday?E. He"s painting a mask.

Bài 4. Hãy chuẩn bị xếp các từ theo đúng thứ từ bỏ để sản xuất thành câu gồm nghĩa (2,5 điểm).

1. In/ 4A/ I /Class/ am/.

------------------------------------------------------------------

2. You/ nationality/ What/ are/ ?

-----------------------------------------------------------------

3. School/ I /at /yesterday/ was /.

-----------------------------------------------------------------

4. What/ have/ you/ today/ subjects/ do/?

-----------------------------------------------------------------5. Like/ a /I / kite/ flying/.

-----------------------------------------------------------------

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4

Bài 1: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi lời giải cho 0,5 điểm/ câu.

2. C 3. D 4. B 5. F 6. E

Bài 2: 2,5 điểm.

Tích đúng mỗi câu đến 0,5 điểm.

1. F 2. F 3. F 4. T 5. F

Bài 3: 2,5 điểm.

Chọn đúng mỗi giải đáp cho 0,5 điểm/ câu.

1. C 2. D 3. A 4. E 5. B

Bài 4: 2,5 điểm.

Viết đúng sản phẩm tự cùng chỉnh tả mỗi câu mang lại 0,5 điểm/ câu.


Viết sai thiết yếu tả 1, 2 lỗi trừ 1/2 số điểm từng câu.

Viết sai thiết yếu tả từ 3 trở lên quán triệt điểm.

1. I am in Class 4A.

2. What nationality are you?

3. I was at school yesterday.

4. What subjects do you have today?

5. I like flying a kite.

Xem thêm: Bỏ Túi Cách Làm Bò Bít Tết Sốt Tiêu Đen Chuẩn Vị Âu, Cách Làm Bò Bít Tết Sốt Tiêu Đen Chuẩn Vị Âu

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 - Đề 2

THE FIRST TERM EXAM

Subject: English - Grade 4

Time allowed: 40 Minutes

Full name:............................................

Class: ................................................

A. LISTENING

Question 1: Listen và match

Question 2: Listen and number

Question 3: Listen and tick ( √ )


Question 4. Listen & tick. (1pt) Example 1.A

Question 5: Listen & write the missing words (1pt)

1. What are you doing,Nam?

I"m reading ..............................

2. When"s your....................Mr Robot?

Oh, dear! I don"t know.

3. Good morning, class. What day is it today,Mai?

It"s................................

4. What lesson vày you have today?

I have got Maths, Art, Science và ...........................

PART 2: READING and WRITING

Questions 6: Look và read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box

Question 7: Look và read. Write YES or NO.

Alex is a pupil at Sunflower Primary School. It is a big school in London. His school is in Sutton Street. There are many classrooms. They are beautiful. There is a library, a music room and a computer room. He loves his school.

1. His name is Alex ...........................................


2. His school is small ...........................................

3. His school is in Ha Noi ...........................................

4. He loves his school ...........................................

Question 8: Look at the pictures and write the words:

Question 9: Complete the passage:

Happy, England, friend, music club

This is my new................ Her name is Linda. She is from ................... She can sing many Vietnamese songs. In her không lấy phí time, she goes to.............................. She is .....................there.

Question 10: Reaarrange the words lớn compete the sentences

1/ milk?/ you/ Do/ some/ want

2/ new/ This/ book./ is/ my

3/ out?/ I/ go/ May

4/ an/ This/ is/ eraser.

Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 4 - Đề 3

I. Choose the odd one out.

1. A. MorningB. VietnameseC. AfternoonD. Evening
2. A. CookB. ListenC. PlayD. Were
3. A. TomorrowB. SundayC. YesterdayD. Today
4. A. MondayB. TuesdayC. BirthdayD. Friday
5. A. PaintedB. WentC. WasD. Did

II. Choose the correct answer.

1. What bởi vì you like doing?

A. I want lớn drink milk.

B. I don"t lượt thích running.

C. I like playing chess.

2. What subjects does Lien have on Thursday?

A. She has Maths & English on Monday.

B. She has English và Art.

C. She likes English.

3. Where was Minh yesterday?

A. He went to his grandparent"s.

B. He will go the cinema.

C. He is in the library.

4. What nationality are Linda and Mina?

A. They are Vietnam.

B. They are English.

C. They are England.

5. When bởi vì you have English?

A. I don"t have English on Monday.

B. I like English very much.

C. I have English on Tuesday & Friday.

III. Read & match.

AB
1. Are they reading comic books?A. He is in class 4A.
2. Where are you from?B. No, they aren"t.
3. What class is Tom in?C. It is the eighth of November.
4. What is the date today?D. He can draw the picture.
5. What can he do?E. I am from Vietnam.

IV. Put the words in order.