Em đi lấy chồng về nơi xứ xa-phi nhung

Em đi lấy chồng về khu vực xứ xa, Đêm ru điệu hát câu hò trên môi. Miền Tây xanh sắc đẹp mây trời, Phù sa nước nổi người ơi chớ về! Với màu điên điển say mê, xoàn trong ánh nhìn vỗ về gót chân. Trót yêu quý tình nghĩa vợ chồng, nên bông điên điển nở mang lại lòng vấn vương. Tình thân em nặng nề mà lường. ông xã gần ko lấy, em lấy ck xa, lúc này nhớ bà bầu thương cha, Còn đâu mà thong thả đi về đơn vị thăm. Xa xăm xứ sở bưng biền, Ăn bông cơ mà điên điển, Nghiêng mình nhớ đât quê. Ck xa em cực nhọc mà về. Hò ơ, ơi hò! chồng xa em nặng nề mà dzề Hò ơ, ơi hò! chồng xa em nặng nề mà dzề...!

Bạn đang xem: Em đi lấy chồng về nơi xứ xa-phi nhung


Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.