ĐỀ THI VÀO LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2016

Đề cưng cửng ôn thi học1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm năm ngoái - 2016 trường thcs Phước Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu


... Class……… 12 Classes: a Hỏi hôm có môn gì: - What / does + S + have + today?→ S + have / has + môn học tập b Hỏi gồm môn vào lắp thêm mấy: - Which classes / What + / does + S + have on….? → S + have / has + môn ... S + have / has + môn học tập + on + lắp thêm c Hỏi tất cả môn hỏi thời gian): - When + / does + S + have + môn học? → S+ have / has + it (môn học) + on + sản phẩm 13 Hỏi phương tiện đi lại lại: - How / does + S + go ... Three ……… Hỏi người: - Who + be + S? → S + be … 10 Hỏi tầng lầu mấy: - Which floor + be + S + on? → S + be + on the first floor second / third / fourth floor 11 Hỏi chuyên môn / lớp học: Which grade...

Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 6 môn tiếng anh năm 2016


*

... ============ Good luck! Đáp án Đề chất vấn kỳ môn giờ Anh lớp A LISTENING: (Tỉ lệ 20 %) Listen and decide whether the following statements are True (T) or False (F) (4 items x 0.5 = 2. 0 pts) F F T T B VOCABULARY ... Complete each sentence (6 items x 0 .25 = 1.5 pts) A B C B C D III Match a question in column A lớn a suitable answer in column B (4 items x 0 .25 = 1.0 pt) C D C READING (Tỉ lệ 25 %) B A I Read the ... B, C or D for each question (1 pt) Mr Lam lives in the country He gets up early, at about five thirty He starts his work at half past six o’clock His big meal of the day is lunch at twelve o’clock...
*

... Her house? -The endPHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÀ RỊA I KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2 011 - 2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LỚP (Hướng dẫn gồm trang) Choose the best answer (Chọn ... - ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÀ RỊA KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG ANH LỚP: thời hạn làm bài: 45 phút (Đề kiểm tra gồm trang) VII Choose the best answer (Chọn câu trả lời nhất)(2.5 pts.) 11 Choose the word ... - ĐÀO TẠO THỊ XÃ BÀ RỊA KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TIẾNG ANH LỚP: thời hạn làm bài: 45 phút (Đề kiểm tra tất cả trang) VII Choose the best answer (Chọn câu vấn đáp nhất)(2.5 pts.) 11 Choose the word...
*

... Liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn tầm giá D C B 10 A 11 A 12 C 13 D 14 A 15 B 16 C III Choose the words or phrases that are not correct (0.5 p) 17 B 18 A IV Read the passage below: Decide whether ... 0,25 II 1C 2B 3C 4d 5C 6A 7A 8B điểm ý 0,25 III 1B 2B 3A 4 chiều 5C điểm ý 0,2 IV 1C 2B 3d 4A 5A 6B 1, 5 điểm ý 0,25 V is doing is taking skip don’t go điểm ý 0,25 VI Lan has a new school bag 1, 5 điểm ... ……………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: giờ đồng hồ Anh Lớp NỘI DUNG I Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others (1p) C A D C II Choose the best options...
*

... KỲ Năm học: 2 016 - 2 017 Môn: giờ đồng hồ Anh - Lớp (Chương trình Let’s go 2A) A: Listening: (3 points) Question 1: Listen và tick ( ) (2 points) 1- b 2-a 3- b 4- c Question 2: Listen & circle (1 point) ... _years old What is this/ what is that?  This is _/ That is The end! PHIẾU KIỂM TRA HỌC KỲ NĂM HỌC: 2 016 - 2 017 Môn: giờ Anh - Lớp (Chương trình Let’s go 2A) thời gian làm bài: 40 phút (Không ... VnDoc - cài tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn tầm giá Đề thi học kỳ môn tiếng Anh lớp bao gồm file nghe Part 1: LISTENING (20 minutes ) Question 1: Listen & tick (1pt ) Question 2:Listen and tick (1pt)...
*

... KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 016 -2 017 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 10 A PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm – 0,25 điểm/câu) câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án A C ... gồm 02 trang) TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRUNG HỌC ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 016 - 2 017 MÔN TIẾNG ANH 10 ~ MÃ ĐỀ 19 6 Thời gian: 60 phút - ko tính thời hạn giao đề Mark(s) Mã Phách ……… Choose the word ... Although D but The over VnDoc - download tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn tầm giá T r a n g 1/ 3 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 016 -2 017 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 10 thời hạn làm bài: 45...
... NGUYỄN DU ~~~~~~~~~~ ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề tất cả 04 trang) ĐỀ THI HỌC KỲ - NĂM HỌC 2 016 -2 017 Môn TIẾNG ANH- KHỐI 12 thời hạn làm bài: 60 phút, ko kể thời hạn phát đề đề thi 246 chúng ta tên thí sinh: ... C vary D exchange -The endĐáp án đề: 14 1 01 C; 02 C; 03 B; 04 D; 05 A; 06 A; 07 B; 08 B; 09 B; 10 C; 11 A; 12 B; 13 B; 14 B; 15 A; 16 B; 17 C; 18 B; 19 D; đôi mươi B; 21 C; 22 C; 23 C; 24 B; 25 ... Couldnt go to lớn school VnDoc - tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn mức giá Đề thi học kỳ môn giờ đồng hồ Anh lớp 12 Thí Điểm gồm đáp án Choose the word whose underlined part is pronounced differently A booked...
... You! ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP A Listening Q1.Choose the best answer (1M) Câu A B Đáp án Điểm 0, 25 0, 25 q2 Choose the best answer (1M) C 0, 25 D 0, 25 Câu Đáp án ... Him 5/This hat isn’t old It’s …… a/ big b small 6/ We often go lớn school ….foot a by b on C READING (2Ms) I Read the passage then choose the best answer for the following questions (1M) This is ... 1/ a eraser b desk c history d housework 2/ a students b teachers c tables d rulers II Choose the best answer lớn complete the sentences (1, 5MS) 1/ Mrs Mai is a worker She...
... ………………………………………………………………………… **** The kết thúc **** ĐÁP ÁN ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 10 PART A: MULTIPLE CHOICE (7 MARKS) 10 11 12 13 14 C C A B C D B B C C C A 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 B A A B D C ... _ with the teacher A contact B interact C transmit D relax 9: What makes computer a miraculous device? A strange B powerful C magical D excellent 10 : A _ is a film with factual information, ... Documentary D drama 13 : A: I think we should widen the roads B: _ If the roads are widened, cars and lorries can get lớn our village A That’s a good idea B I don’t agree with you C I don’t think so D...
... Luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ CƯƠNG VÀ BÀI TẬP THI HỌC KỲ I TIẾNG ANH THÍ ĐIỂM LỚP NĂM HỌC 2 013 -2 014 A PHONETICS D C A B C D B 8.C D 10 A 11 B 12 .B 13 .D 14 B 15 .A B VOCABULARY & GRAMMAR ... Most beautiful mountain in australia 10 Lan is the best English in my class VI A 2.B C A B C B B C 10 D 11 C 12 C 13 D 14 B 15 D 16 D 17 A 18 B 19 C 29 A VII 1.

Xem thêm: Bạn Và Chị Gái: Tình Bạn Duyên Em/ Bạn Và Chị Gái, Tình Bạn Duyên Em/ Bạn Và Chị Gái

Duy doesn’t live near here.; Does ... C nice D police 10 A coffee B see C agree D không lấy phí 11 A thành phố B cathedral C central D cinema 12 A every B prepare C relative D helping 13 A chat B peach C chocolate D chemistry 14 A leave B break...
... VnDoc - tải tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn tầm giá VnDoc - sở hữu tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn giá tiền VnDoc - cài đặt tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí tổn ...
... Festival? ……………………………………………… VnDoc - cài tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn giá thành ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP bài 1: Khoanh tròn từ bỏ không đội (2 ,5 ) C yesterday A ball D exercise ... One bài xích 2: chấm dứt hội thoại sau cùng với từ đến sẵn (2 ,5 ) play favorite it where when bài xích 3: Khoanh tròn A,B,C D nhằm chọn câu trả lời với vị trí trống (3 ) C doing B bởi vì A were A did C often B does bài bác 4: ... VnDoc - mua tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí tổn What your mother ? A B does C did D is IV Read...
... VnDoc - download tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn phí … ……………………… ………………………….… ………………………….… III Khoanh vào câu trả lời a b (2. 5pts) What is this? It is the _ What is this? It is the ... This is my _ a run a house b sing b bedroom VnDoc - sở hữu tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn giá thành It is a _ This is my _ a door a classroom b lamp b playground IV Đếm, viết nối (2. 5pts)...

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6 phòng GD-ĐT Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2016 - 2017 đáp án


... THE over -PHÒNG GIÁO DỤC ĐẤT ĐỎ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKI NH 2 0 16 – 2 017 MÔN : TIẾNG ANH – LỚP thời hạn làm bài: 45 phút Câu I LISTENING (2pts) câu chữ Part ... Teacher Điểm 0,25x8= 2 VnDoc - tải tài liệu, văn pháp luật, biểu chủng loại miễn phí II 1. D MULTIPLE CHOICE 2.A (2,5pts) 3.B 4.D 5.A 6. B 7.D 8.B 9.B 10 .A III Part A : READING 1. F COMPREHENSION 2.F (2,5pts) ... Nam’s house is in front of the garden How Lan and Mai go lớn Hue ? students’ answer 0,25x10=2,5 0,25X4 =1 0,25X6 =1, 5 4x 0,5= riêng câu điểm ...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu mới đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng mẹ chiến tranh với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập đồ vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp theo ôn tập văn học tập trung đại nước ta lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngớ ngẩn van lop 8