CÁCH LÀM GAME TRÊN ĐIỆN THOẠI

*

*

*

*

Chú ý rằng ai đang tạo một trò nghịch 2D bên trên Android, cũng chính vì vậy giao diện của trò chơi nên do các bạn vẽ ra, chính vì vậy bạn không buộc phải một file như thể activity_main.xml.

Bạn đang xem: Cách làm game trên điện thoại


Copy các ảnh này vào thư mục drawable của project. Tạo bắt đầu thư mục raw, và copy tệp tin explosion.wavbackground.mp3 vào folder này.
Với trò chơi bạn cần phải sét đặt hình ảnh nền và một điều quan trọng bạn phải sét chế độ FullScreen (Đầy màn hình).

package org.o7planning.android2dgame; import android.app.Activity;import android.os.Bundle;import android.view.Window;import android.view.WindowManager;public class MainActivity extends Activity
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); // phối fullscreen this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); // mix No Title this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE);
Tiếp theo sét để kiểu màn hình hiển thị nằm ngang (Landscape). Bạn phải sét đặt trong AndroidManifest.xml.
Tiếp theo bạn cần viết code nhằm hiển thị nhân thứ trò nghịch trên screen và di chuyển nó tự trái qua đề xuất theo một tốc độ nào đó.
Với một nhân đồ dùng trong trò chơi bạn chỉ bao gồm một tệp tin ảnh, mà lại file ảnh được chia nhỏ ra làm các vùng bộc lộ các hành vi khác nhau của nhân vật.
Sử dụng code chúng ta cũng có thể vẽ một vùng ảnh lên đối tượng Canvas của trò chơi, tại sản xuất độ x, y. Sử dụng vòng lặp for để liên tục vẽ lại bên trên Canvas chúng ta cũng có thể tạo ra sự hoạt động của nhân vật.

Xem thêm: Đôi Khi Hoàng Hôn Còn Lỡ Hẹn Với Chân Trời Đang Dần Phai, Chỉ Tiếc Là Em Đến Trễ Thôi Anh Ơi


Trong khi lập trình Game chúng ta cũng cần phải tính mang lại hướng di chuyển của nhân đồ vật trong trò chơi, vận tốc của nhân vật.
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Bitmap;public abstract class GameObject protected Bitmap image; protected final int rowCount; protected final int colCount; protected final int WIDTH; protected final int HEIGHT; protected final int width; protected final int height; protected int x; protected int y; public GameObject(Bitmap image, int rowCount, int colCount, int x, int y) this.image = image; this.rowCount= rowCount; this.colCount= colCount; this.x= x; this.y= y; this.WIDTH = image.getWidth(); this.HEIGHT = image.getHeight(); this.width = this.WIDTH/ colCount; this.height= this.HEIGHT/ rowCount; protected Bitmap createSubImageAt(int row, int col) // createBitmap(bitmap, x, y, width, height). Bitmap subImage = Bitmap.createBitmap(image, col* width, row* height ,width,height); return subImage; public int getX() return this.x; public int getY() return this.y; public int getHeight() return height; public int getWidth() return width;
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.Canvas;public class ChibiCharacter extends GameObject { private static final int ROW_TOP_TO_BOTTOM = 0; private static final int ROW_RIGHT_TO_LEFT = 1; private static final int ROW_LEFT_TO_RIGHT = 2; private static final int ROW_BOTTOM_TO_TOP = 3; // Row index of Image are being used. Private int rowUsing = ROW_LEFT_TO_RIGHT; private int colUsing; private Bitmap<> leftToRights; private Bitmap<> rightToLefts; private Bitmap<> topToBottoms; private Bitmap<> bottomToTops; // Velocity of game character (pixel/millisecond) public static final float VELOCITY = 0.1f; private int movingVectorX = 10; private int movingVectorY = 5; private long lastDrawNanoTime =-1; private GameSurface gameSurface; public ChibiCharacter(GameSurface gameSurface, Bitmap image, int x, int y) { super(image, 4, 3, x, y); this.gameSurface= gameSurface; this.topToBottoms = new Bitmap; // 3 this.rightToLefts = new Bitmap; // 3 this.leftToRights = new Bitmap; // 3 this.bottomToTops = new Bitmap; // 3 for(int col = 0; col= this.colCount) this.colUsing =0; // Current time in nanoseconds long now = System.nanoTime(); // Never once did draw. If(lastDrawNanoTime==-1) lastDrawNanoTime= now; // Change nanoseconds khổng lồ milliseconds (1 nanosecond = 1000000 milliseconds). Int deltaTime = (int) ((now - lastDrawNanoTime)/ 1000000 ); // Distance moves float distance = VELOCITY * deltaTime; double movingVectorLength = Math.sqrt(movingVectorX* movingVectorX + movingVectorY*movingVectorY); // Calculate the new position of the trò chơi character. This.x = x + (int)(distance* movingVectorX / movingVectorLength); this.y = y + (int)(distance* movingVectorY / movingVectorLength); // When the game"s character touches the edge of the screen, then change direction if(this.x this.gameSurface.getWidth() -width) this.x= this.gameSurface.getWidth()-width; this.movingVectorX = - this.movingVectorX; if(this.y this.gameSurface.getHeight()- height) this.y= this.gameSurface.getHeight()- height; this.movingVectorY = - this.movingVectorY ; // rowUsing if( movingVectorX > 0 ) { if(movingVectorY > 0 && Math.abs(movingVectorX) 0 && Math.abs(movingVectorX)
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Canvas;import android.view.SurfaceHolder;public class GameThread extends Thread { private boolean running; private GameSurface gameSurface; private SurfaceHolder surfaceHolder; public GameThread(GameSurface gameSurface, SurfaceHolder surfaceHolder) this.gameSurface= gameSurface; this.surfaceHolder= surfaceHolder;
Override public void run() { long startTime = System.nanoTime(); while(running) { Canvas canvas= null; try // Get Canvas from Holder & lock it. Canvas = this.surfaceHolder.lockCanvas(); // Synchronized synchronized (canvas) this.gameSurface.update(); this.gameSurface.draw(canvas); catch(Exception e) // vì chưng nothing. finally if(canvas!= null) // Unlock Canvas. This.surfaceHolder.unlockCanvasAndPost(canvas); long now = System.nanoTime() ; // Interval to redraw trò chơi // (Change nanoseconds lớn milliseconds) long waitTime = (now - startTime)/1000000; if(waitTime
Lớp GameSurface mô phỏng toàn bộ mặt phẳng của trò chơi, class này mở rộng từ SurfaceView, SurfaceView đựng một đối tượng Canvas, các đối tượng người tiêu dùng trong trò chơi sẽ được vẽ lên Canvas.
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback private GameThread gameThread; private ChibiCharacter chibi1; public GameSurface(Context context) super(context); // Make trò chơi Surface focusable so it can handle events. . This.setFocusable(true); // Sét callback. This.getHolder().addCallback(this); public void update() this.chibi1.update();
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); this.chibi1.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); this.chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the end of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
package org.o7planning.android2dgame;import android.app.Activity;import android.os.Bundle;import android.view.Window;import android.view.WindowManager;public class MainActivity extends Activity
Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) super.onCreate(savedInstanceState); // set fullscreen this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); // set No Title this.requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); this.setContentView(new GameSurface(this));
Tiếp theo các bạn có cách xử lý sự kiện khi người dùng chạm vào màn hình, nhân đồ gia dụng trò đùa sẽ chạy theo hướng bạn đã chạm. Bạn phải xử lý sự kiện này bên trên lớp GameSurface.
Overridepublic boolean onTouchEvent(MotionEvent event) if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); int movingVectorX =x- this.chibi1.getX() ; int movingVectorY =y- this.chibi1.getY() ; this.chibi1.setMovingVector(movingVectorX,movingVectorY); return true; return false;
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback private GameThread gameThread; private ChibiCharacter chibi1; public GameSurface(Context context) super(context); // Make game Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // phối callback. This.getHolder().addCallback(this); public void update() this.chibi1.update();
Override public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); int movingVectorX =x- this.chibi1.getX() ; int movingVectorY =y- this.chibi1.getY() ; this.chibi1.setMovingVector(movingVectorX,movingVectorY); return true; return false;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); this.chibi1.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); this.chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the kết thúc of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
Bạn có thể tạo thêm các nhân thiết bị khác vào trò chơi, tại đây tôi thêm 1 nhân vật trang bị 2. Sửa lại code của lớp GameSurface:
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;import java.util.ArrayList;import java.util.List;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback private GameThread gameThread; private final menu chibiList = new ArrayList(); public GameSurface(Context context) super(context); // Make game Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // set callback. This.getHolder().addCallback(this); public void update() for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.update();
Override public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) int movingVectorX =x- chibi.getX() ; int movingVectorY =y- chibi.getY() ; chibi.setMovingVector(movingVectorX, movingVectorY); return true; return false;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); ChibiCharacter chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); Bitmap chibiBitmap2 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi2); ChibiCharacter chibi2 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap2,300,150); this.chibiList.add(chibi1); this.chibiList.add(chibi2); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the kết thúc of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
Đôi khi bạn phải xử lý một vài ba hiệu ứng đến trò chơi, chẳng hạn bạn đang điều khiển một cái máy bay, lúc nó rơi xuống khu đất máy cất cánh phát nổ, vậy nổ là 1 hiệu ứng. Trong phần này tôi vẫn mô phỏng khi bạn chạm (click) vào nhân thứ Chibi, nó đã phát nổ.
Lớp Explosion mô phỏng một vụ nổ, khi bạn click vào nhân đồ vật Chibi, nó bị nockout ra khỏi trò đùa và một đối tượng Explosion được cung ứng trò đùa tại địa điểm của nhân vật Chibi vừa bị nockout bỏ.
package org.o7planning.android2dgame; import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.Canvas;public class Explosion extends GameObject private int rowIndex = 0 ; private int colIndex = -1 ; private boolean finish= false; private GameSurface gameSurface; public Explosion(GameSurface GameSurface, Bitmap image, int x, int y) super(image, 5, 5, x, y); this.gameSurface= GameSurface; public void update() this.colIndex++; if(this.colIndex >= this.colCount) this.colIndex =0; this.rowIndex++; if(this.rowIndex>= this.rowCount) this.finish= true; public void draw(Canvas canvas) if(!finish) Bitmap bitmap= this.createSubImageAt(rowIndex,colIndex); canvas.drawBitmap(bitmap, this.x, this.y,null); public boolean isFinish() return finish;
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;import java.util.ArrayList;import java.util.Iterator;import java.util.List;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback { private GameThread gameThread; private final menu chibiList = new ArrayList(); private final menu explosionList = new ArrayList(); public GameSurface(Context context) super(context); // Make trò chơi Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // Sét callback. This.getHolder().addCallback(this);
Override public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) { if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) int x= (int)event.getX(); int y = (int)event.getY(); Iterator iterator= this.chibiList.iterator(); while(iterator.hasNext()) ChibiCharacter chibi = iterator.next(); if( chibi.getX() iterator= this.explosionList.iterator(); while(iterator.hasNext()) Explosion explosion = iterator.next(); if(explosion.isFinish()) // If explosion finish, Remove the current element from the iterator và list. Iterator.remove(); continue;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.draw(canvas); for(Explosion explosion: this.explosionList) explosion.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); ChibiCharacter chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); Bitmap chibiBitmap2 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi2); ChibiCharacter chibi2 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap2,300,150); this.chibiList.add(chibi1); this.chibiList.add(chibi2); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the over of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;
Tiếp theo bạn phải thêm hiệu ứng music vào trò chơi, chẳng hạn âm thanh nền của trò chơi, âm thanh tiếng nổ khi nhân vật Chibi bị phá hủy.
package org.o7planning.android2dgame;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.Canvas;public class Explosion extends GameObject private int rowIndex = 0 ; private int colIndex = -1 ; private boolean finish= false; private GameSurface gameSurface; public Explosion(GameSurface GameSurface, Bitmap image, int x, int y) super(image, 5, 5, x, y); this.gameSurface= GameSurface; public void update() this.colIndex++; // Play sound explosion.wav. If(this.colIndex==0 && this.rowIndex==0) this.gameSurface.playSoundExplosion(); if(this.colIndex >= this.colCount) this.colIndex =0; this.rowIndex++; if(this.rowIndex>= this.rowCount) this.finish= true; public void draw(Canvas canvas) if(!finish) Bitmap bitmap= this.createSubImageAt(rowIndex,colIndex); canvas.drawBitmap(bitmap, this.x, this.y,null); public boolean isFinish() return finish;
package org.o7planning.android2dgame;import android.content.Context;import android.graphics.Bitmap;import android.graphics.BitmapFactory;import android.graphics.Canvas;import android.media.AudioAttributes;import android.media.AudioManager;import android.media.SoundPool;import android.os.Build;import android.view.MotionEvent;import android.view.SurfaceHolder;import android.view.SurfaceView;import java.util.ArrayList;import java.util.Iterator;import java.util.List;public class GameSurface extends SurfaceView implements SurfaceHolder.Callback { private GameThread gameThread; private final list chibiList = new ArrayList(); private final list explosionList = new ArrayList(); private static final int MAX_STREAMS=100; private int soundIdExplosion; private int soundIdBackground; private boolean soundPoolLoaded; private SoundPool soundPool; public GameSurface(Context context) super(context); // Make trò chơi Surface focusable so it can handle events. This.setFocusable(true); // Sét callback. This.getHolder().addCallback(this); this.initSoundPool(); private void initSoundPool() // With android API >= 21. If (Build.VERSION.SDK_INT >= 21 ) AudioAttributes audioAttrib = new AudioAttributes.Builder() .setUsage(AudioAttributes.USAGE_GAME) .setContentType(AudioAttributes.CONTENT_TYPE_SONIFICATION) .build(); SoundPool.Builder builder= new SoundPool.Builder(); builder.setAudioAttributes(audioAttrib).setMaxStreams(MAX_STREAMS); this.soundPool = builder.build(); // With apk API iterator= this.chibiList.iterator(); while(iterator.hasNext()) ChibiCharacter chibi = iterator.next(); if( chibi.getX() iterator= this.explosionList.iterator(); while(iterator.hasNext()) Explosion explosion = iterator.next(); if(explosion.isFinish()) // If explosion finish, Remove the current element from the iterator và list. Iterator.remove(); continue;
Override public void draw(Canvas canvas) super.draw(canvas); for(ChibiCharacter chibi: chibiList) chibi.draw(canvas); for(Explosion explosion: this.explosionList) explosion.draw(canvas); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceCreated(SurfaceHolder holder) Bitmap chibiBitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi1); ChibiCharacter chibi1 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap1,100,50); Bitmap chibiBitmap2 = BitmapFactory.decodeResource(this.getResources(),R.drawable.chibi2); ChibiCharacter chibi2 = new ChibiCharacter(this,chibiBitmap2,300,150); this.chibiList.add(chibi1); this.chibiList.add(chibi2); this.gameThread = new GameThread(this,holder); this.gameThread.setRunning(true); this.gameThread.start(); // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceChanged(SurfaceHolder holder, int format, int width, int height) // Implements method of SurfaceHolder.Callback
Override public void surfaceDestroyed(SurfaceHolder holder) boolean retry= true; while(retry) try this.gameThread.setRunning(false); // Parent thread must wait until the over of GameThread. This.gameThread.join(); catch(InterruptedException e) e.printStackTrace(); retry= true;