Bài Tập Về Tam Giác Đồng Dạng Có Đáp Án


d)Chứng minh: tam giác AMN đồng dạng với tam giác ACBBài 8: Cho tam giác ABC vuông trên A. Đường phân giác của góc A giảm cạnh huyền BC tại D. Qua D kẻ đường trực tiếp vuông góc cùng với BC với giảm AC trên E.a) Chứng minh tam giác DEC đồng dạng cùng với tam giác ABC.b) Chứng minh: DB = DE.

Bạn đang xem: Bài tập về tam giác đồng dạng có đáp án

Bài 9: Cho tam giác ABC vuông trên A gồm AB = 16cm, BC = 20cm. Kẻ con đường phân giác BD (D nằm trong AC)a) Tính CD cùng ADb) Từ C kẻ CH vuông góc với BD trên H. Chứng minh: Tam giác ABD đồng dạng cùng với tam giác HCDc) Tính diện tích S tam giác HCD .Bài 14: DABC bao gồm độ dài những cạnh AB = 6cm, AC = 9cm với AD là mặt đường phân giác. Chứng minh rằng tỉ số diện tích của DABD với DACD bằngBài 15: Cho DABC vuông trên A. Kẻ đường cao AH. hotline M, N thứu tự là trung điểm của BH với AH. Chứng minh:a) DABM ~ DCAN b) AM ^ CNBài 16: Cho hình chữ nhật ABCD, vẽ AH DBa) Chứng minh ABD
*
HAD, suy ra
*
b) Chứng minch AHB
*
BCDc) Tính độ lâu năm DH, AH, biết AB = 12 cm, BC = 9cmd) Tính diện tích tam giác AHBBài 17: Cho hình chữ nhật ABCD, bao gồm AB = 8cm, BC = 6cm. Từ A kẻ con đường trực tiếp vuông góc với BD trên H và cắt CD tại M.a) Tính độ nhiều năm BD.b) Chứng minch nhị tam giác AHB với MHD đồng dạngc) Chứng minh MD.DC = HD.BDd) Tính diện tích S tam giác MDB.II. Những bài tập ngã sungBài 1: Cho tam giác vuông ABC (Â = 900) bao gồm AB = 9cm, AC = 12cm. Tia phân giác góc A cắt BC tại D. Từ D kẻ DE vuông góc cùng với AC (E trực thuộc AC).a) Tính độ nhiều năm các đoạn trực tiếp BD, CD cùng DE.b) Tính diện tích S các tam giác ABD cùng ACD.
Bài 2: Cho hình thang ABCD (AB //CD). Biết AB = 2,5cm; AD = 3,5cm; BD = 5cm; cùng góc DAB = DBC.a) Chứng minch nhị tam giác ADB cùng BCD đồng dạng.b) Tính độ lâu năm các cạnh BC và CD.Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tai A, AB =15 cm; AC = 20 centimet. Kẻ đ­ường cao AHa/ Chứng minh: ΔABC đồng dạng ΔHBA từ đó suy ra: AB2 = BC. BHb/ Tính BH với CH.

Xem thêm: cách sử dụng bộ đàm motorola

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tai A, đư­ờng cao AH, biết AB = 15 centimet, AH = 12cma/ CM: ΔAHB đồng dạng ΔCHAb/ Tính những đoạn BH, CH, ACBài 5: Cho hình bình hành ABCD, bên trên tia đối của tia DA mang DM = AB, trên tia đối của tia BA lấy BN = AD. Chứng minh:a) ΔCBN cùng ΔCDM cân.b) ΔCBN đồng dạng ΔMDCc) Chứng minch M, C, N trực tiếp hàng.Bài 6: Cho tam giác ABC (AB a) ΔABE đồng dạng ΔACFb) AE . CB = AB . EFc) Điện thoại tư vấn I là trung điểm của BC. Chứng minch H, I, D trực tiếp mặt hàng.Bài 7: Cho tam giác ABC tất cả những góc các nhọn. Các con đường cao AD, BE, CF giảm nhau ở H.a) CMR: AE . AC = AF . ABb) CMR: ΔAFE đồng dạng ΔACBc) CMR: ΔFHE đồng dạng ΔBHCd) CMR: BF . BA + CE . CA = BC2Bài 8: Cho hình thang cân nặng MNPQ (MN // PQ, MN a) Tính độ lâu năm IP.., MNb) Chứng minh rằng: QN ⊥ NPc) Tính diện tích hình thang MNPQd) điện thoại tư vấn E là trung điểm của PQ. Đường trực tiếp vuông góc với EN tại N giảm mặt đường trực tiếp PQ tại K. Chứng minch rằng:
*
Bài 9: Cho hình bình hành ABCD, bên trên tia đối của tia DA mang DM = AB, trên tia đối của tia BA đem BN = AD. Chứng minh:d) ΔCBN cùng ΔCDM cân nặng.e) ΔCBN đồng dạng ΔMDCf) Chứng minch M, C, N thẳng hàng.Bài 10: Cho tam giác ABC (AB a) ΔABE đồng dạng ΔACFb) AE . CB = AB . EFc) gọi I là trung điểm của BC. Chứng minch H, I, D trực tiếp sản phẩm.Bài 11: Cho tam giác ABC gồm những góc hầu như nhọn. Các con đường cao AD, BE, CF giảm nhau ở H.