Bài Tập Thì Hiện Tại Tiếp Diễn Có Lời Giải

Thì hiện tại tiếp nối nằm trong số các thì cơ bản của ngữ pháp giờ Anh. Ghi nhớ cấu trúc và biện pháp dùng vẫn chưa đủ, chúng ta còn nên thực hiện một số trong những bài tập về thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta đừng lo về việc sau thời điểm làm chấm dứt không biết đúng tuyệt sai vì dưới phần bài bác tập có ngay giải đáp đó!

*

Tổng hợp những bài tập về thì bây giờ tiếp diễn

A.THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

I. Bí quyết dùng thì lúc này tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại tiếp diễn có lời giải

– Thì hiện nay tại tiếp nối sử dụng cùng với mục đích diễn tả hành động, sự việc đang xẩy ra vào thời điểm nói.

– Thì hiện nay tại tiếp nối dùng nói đến một tình huống mang ý nghĩa tạm thời.

– Thì bây giờ tiếp diễn dùng để làm nói về kinh nghiệm gây cảm xúc khó chịu.

– Thì bây giờ tiếp diễn có thể dùng trong thì sau này gần.

II. Lốt hiệu nhận ra thì lúc này tiếp diễn.

Thì hiện tại tiếp diễn dễ ợt nhận biết vào câu. Khi trong câu có một trong những từ đặc trưng như:

– Now (bây giờ), Right now (ngay bây giờ), Today (hôm nay), At the moment (ngay bây giờ), At present (ngay cơ hội này).

– Look!

– Be careful!

III. Cấu trúc thì hiện tại đơn.

Câu khẳng định: S + tobe + Ving…

Câu lấp định: S + tobe + not + Ving…

Câu nghi vấn: Tobe + S + Ving…

Answer: Yes, S + tobe.

No, S + tobe + not.

*Notes:

– Đối với nhà ngữ là I thì tobe buộc phải được phân chia là Am.

– Đối với nhà ngữ là You/We/They/Nsố nhiều thì tobe buộc phải chia là Are.

– Đối với công ty ngữ là He/She/It/Nsố ít thì tobe đề nghị chia là Is.


B. BÀI TẬP VỀ THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN.

Cùng nhau làm một vài bài tập về thì hiện tại tại tiếp nối ngay sau đây:

Exercise 1: Tìm và sửa lỗi không nên trong câu.

1.Somebody are climbing up this tree over there.

2. Lan is always going to lớn school by bus.

3. The river flows very past at present.

4. Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.

5. They will have a các buổi tiệc nhỏ next week. Would you lượt thích to come with them?

6. Hoang is very busy now. He talks to a new friend.

Exercise 2: phân tách động từ của thì bây giờ tiếp diễn.

1.Be careful! That oto (come)______.

2. Tommy (clean) _____ his house & his father (repair) _____ their old oto at the moment.

3. I (do) ____ my demo at 8 a.m.

4. It (get) ___________ cold. Can I turn on the fan?

5. Look! Her cats (play) _____ in the garden.

6. His grandfather (water) ______ some flowers and vegetables in the garden now.

7. We (have) _____ dinner with our friends in a Korea’s restaurant at 7 o’clock.

8. Kiet (ask) ______ a stranger about the way to lớn the post office.

9. I (read) _____ this book but my sister (not read) _____ now.

Xem thêm: Cách Tháo Khuyên Tai Chốt Tròn, Chốt Vặn, Khuyên Bị Chặt Không Đau

10. Khô hanh usually makes some cakes on Sunday. Today, she (not make) _____.

Exercise 3: chấm dứt câu và phân chia động từ bỏ (nếu cần).

1.I/working/hard/tobe/day-off/after.

2. The/tobe/stocks/dropping/because/the/constantly/of/economy.

3. Her/across/Look!/tobe/street/parents/walking/the.

4. Where/they/at/8/tobe/a.m/going?

5. Kin/washing/face/right/tobe/his/now.

Exercise 4: phân chia động từ tương thích vào vị trí trống

1.Sance ___________ (talk) on the phone at present.

2. My mother always ________ (complain) about us with her friend.

3. Most people __________ (use) text messages instead of the phone.

4. _______ Lan __________ (work) on any special jobs?

5. We ___________ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

6. The waiter __________ (stand) behind the trùm cuối now with a lưu ý pad in his hand.

Exercise 5: hoàn thành đoạn văn sau và chia động từ thích hợp hợp

This is Mr.Blue. He _________ (be) is a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English và Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married to Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Exercise 6: Điền những từ trong bảng vào nơi trống và phân tách động từ

Sit Look Write Kick Tidy

Spend Work Appear Taste

1.At the moment, Kha ___________ many hours with ger mother in the kitchen.

We _________ outside in the sunshine to vì chưng our exercise.Ngan __________ on a project nowadays.My brother __________ for a new jobs these days.Ha __________ her room at the moment.My sistter __________ that letter for her boyfriend in London.They ___________ in a new TV program.My friends ____________ the table in the classroom.

 Exercise 7: Chọn lời giải đúng độc nhất về thì lúc này tiếp diễn.

1.Please make quite. I study/am studying.

2. Quang is a doctor, but he works/is working at present.

3. She can borrow my coat. I am not needing/don’t need it now.

4. There’s a film on TV today. Are you watching/Do you watch it?

5. Minh Anh washes/ is washing the dishes now.

6. This machine broke down yesterday. Now I am repairing/will repair it.

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

1.are climbing ➔ is climbing (Someone là danh tự số ít cần dùng is chứ không cần sử dụng are)

2. Is always ➔ going always goes (thói quen sản phẩm ngày)

3. Flows ➔ is flowing (dấu hiệu: at present)

4. Lives ➔ is living (ý chỉ hành vi đang diễn ra)

5. Will have ➔ are having (dùng thì hiện tại tại tiếp tục như thì tương lai ngay gần chứ không cần sử dụng tương lai đối kháng vì có câu mời phía sau gồm nghĩa buổi tiệc này chắc hẳn rằng xảy ra)

6. Talks ➔ is talking (dấu hiệu: now)

Exercise 2:

1.is coming (dấu hiệu: Be careful!)

2. Is cleaning/is repairing (dấu hiệu: at the moment)

3. Am doing (dấu hiệu: at 8 a.m)

4. Is getting (trời đã lạnh dần dần – ý chỉ lúc này đang diễn ra)

5. Are playing (dấu hiệu: Look!)

6. Is watering (dấu hiệu: now)

7. Are having (dấu hiệu: at 7 o’clock)

8. Is asking (đang hỏi đề nghị chia lúc này tiếp diễn)

9. Am reading/ isn’t reading (dấu hiệu: now)

10. Isn’t making (dấu hiệu: today, thói quen nhưng bây giờ thì ko đang có tác dụng nó)

Exercise 3:

1.I am working hard after day-off.

2. The stocks are dropping constantly because of the economy.

3. Look! Her parents are walking across the street.

4. Where are they going at 8 a.m?

5. Kin is washing his face right now.

Exercise 4:

1.Sance _____is talking______ (talk) on the phone at present.

Dấu hiệu: at present

My mother __is___always ___complaining_____ (complain) about us with her friend.

Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra

Most people ____are using______ (use) text messages instead of the phone.

Dấu hiệu: hành động này vẫn diễn ra

__Is___ Lan ____working_____ on any special jobs? (Dấu hiệu: hành động này đang diễn ra)We _____are eating______ (eat) at Sam’s favourite restaurant at 12 o’clock today.

Dấu hiệu: hành động này đang ra mắt lúc 12 giờ

The waiter _____is standing_____ (stand) behind the quái nhân now with a cảnh báo pad in his hand.

Dấu hiệu: hành động này đang diễn ra